Visiting address: str. Delfinului nr.3+5, birou 106, Galaţi, judeţul Galaţi, RomaniaAbout Us

Electric Navinstal is flexible on the need of our customers, we work either by having the responsibility for the complete job or by renting personnel per day/hour. Our teams are mobile and can relocate quickly all over the world, can communicate fluently in English language and can adapt to local conditions".

NOTĂ DE INFORMARE
PRVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL IN CADRUL PROCESULUI  DE RECRUTARE

 • Operatorul de date cu caracter personal

 

            Electric Navinstal SRL colectează și prelucrează date și informații, inclusiv de natura datelor cu caracter personal, cărora le sunt aplicabile prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind  libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).
Această notă tratează, în ordinea de mai jos, următoarele aspecte:
(a) categoriile de date cu caracter personal pe care le prelucrăm;
(b) scopurile pentru care prelucrăm acele date cu caracter personal;
(c) temeiurile care justifică prelucrările noastre; 
(d) destinatarii catre care este posbil sa divulgăm datele;
(e) perioada pentru care stocăm datele; 
(f) drepturile dumneavoastră și informații cu privire la exercitarea acestora;
(g) detaliile noastre de contact; și
(h) situațiile în care se aplică această notă informare.

Putem prelucra date cu caracter personal referitoare la dumneavoastră pentru realizarea procesului de recrutare in vederea ocuparii unui post in cadrul firmei.

 • Candidați la poziții în cadrul Operatorului

 

Pentru ocuparea unei pozitii/post in cadrul firmei sau a grupului de firme din care facem parte, prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal pentru desfășurarea procesului de recrutare. 
Pentru a putea să analizăm aplicația dumneavoastră, este necesar să prelucrăm datele incluse în aceasta. Aceste date vor include de regulă numele, prenumele, datele dumneavoastră de contact (număr de telefon și adresă de email), experiența dumneavoastră profesională, studii și orice alte informații listați în CV-ul și în alte documente pe care le-am putea solicita de la dumneavoastră ori pe care ni le transmiteți voluntar.
În aceste cazuri, ne vom întemeia prelucrările datelor dumneavoastră pe încheierea / executarea contractului de muncă.

În situația în care vă vom cere să asigurați transmiterea către noi a unor scrisori de recomandare, vom prelucra date cu caracter personal referitoare la opiniile pe care autorii acelor recomandări le au despre dumneavoastră. În acest caz, sursa datelor dumneavoastră cu caracter personal vor fi persoanele respective. De asemenea, în acest caz vom prelucra date cu caracter personal privind autorii acelor scrisori (în temeiul consimțământului lor) și privind alte persoane identificate sau identificabile menționate în documentele respective (în temeiul intereselor noastre legitime).
În general, putem să prelucrăm datele dumneavoastră pentru următoarele scopuri:

 • Soluționarea cererilor dumneavoastră.
 • Răspuns la solicitările autorităților sau prelucrarea datelor în alte cazuri în care legea ne obligă.
 • Apărarea drepturilor și a intereselor noastre sau ale altor persoane. Este posibil să prelucrăm datele dumneavoastră pentru constatarea, exercitarea sau apărarea drepturilor sau intereselor noastre sau ale altor persoane înaintea instanțelor de judecată, a executorilor judecătorești, a notarilor publici, a altor autorități publice, a tribunalelor arbitrale, a mediatorilor sau a altor organisme publice sau private care soluționează dispute, a avocaților, consultanților noștri (cum ar fi auditori ori experți sau specialiști) sau ale altor persoane fizice sau juridice, publice sau private, care sunt implicate în acele dispute. În această situație, vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, după caz, în temeiul îndeplinirii unor obligații legale care ne revin sau al intereselor noastre legitime.
 • Despre datele terților

Dacă ne transmiteți date cu caracter personal privitoare la alte persoane (de exemplu, reprezentanții dumneavoastră legali) trebuie să vă asigurați că i-ați informat despre aceasta și că i-ați îndrumat spre această informare cu privire la modul în care societatea prelucrează datele cu caracter personal. 

 • Cui vom divulga datele cu caracter personal referitoare la dumneavoastră

Ca regulă, nu vom divulga datele dumneavoastră către alte persoane fizice sau juridice. 
Încercăm să limităm accesul la date al persoanelor din afara companiei care vă prelucrează datele cu caracter personal. Cu toate acestea, în anumite cazuri este posibil să fie nevoie să divulgăm datele dumneavoastră, potrivit celor de mai jos.
Putem divulga datele dumneavoastră către alte companii sau persoane fizice, cum ar fi: alte companii din grupul Alewijnse, persoane fizice sau juridice care acționează ca persoane împuternicite pentru noi sau pentru alte companii din grupul Alewijnse în diverse domenii (cum ar fi arhivarea de documente, distrugerea de documente sau stocarea de date, diverse servicii pe care le putem externaliza), instanțe, autorități. În aceste cazuri, vom divulga datele pentru motive legitime legate de activitatea noastră, cum ar fi asigurarea posibilității noastre de a asigura securitatea documentelor, degrevarea activității noastre, constatarea, apărarea și exercitarea drepturilor sau intereselor noastre sau ale unei alte persoane. 
De asemenea, în anumite cazuri este posibil să avem o obligație legală de a divulga datele către autorități publice sau alte persoane fizice sau juridice.
În toate aceste cazuri ne vom asigura că destinatarii datelor cu caracter personal referitoare la dumneavoastră le prelucrează în condiții de securitate și confidențialitate, în conformitate cu scopul pentru care le-am transmis și cu respectarea drepturilor dumneavoastră.

 • În ce condiții am putea transfera datele dumneavoastră către state terțe sau organizații internaționale

Dacă va fi necesar să transferăm datele către vreuna dintre destinațiile de mai sus, vă vom informa în avans despre decizia noastră, acordându-vă timpul necesar pentru a vă exercita drepturile în legătură cu transferul datelor dumneavoastră.

 • Cât vom păstra datele dumneavoastră

Vom stoca datele dumneavoastră în conformitate cu politica noastră de stocare a datelor cu caracter personal,  respectiv:
-in cazul procesului de recrutare datele cu caracter personal ale persoanelor care au fost selectate devenind angajati ai societatii, vor fi pastrate pe toata perioada executarii contractului individual de munca, iar in cazul anumitor date cu caracter personal pe perioadele prevazuta de dispozitiile legale ( ex: in cazul statelor de plata perioada prevazuta de lege este de 50 de ani). Perioadele respective sunt bazate pe prevederile legale (în special din domeniul protecției datelor cu caracter personal), având în vedere, de asemenea, obligațiile de stocare a unor anumite date, termenele de prescripție aplicabile, practicile recomandate în materie și scopurile activității noastre. De asemenea, acestor persoane le vor fi colectate si prelucrate datele cu caracter personal despre care vor lua la cunostinta anterior incheierii contractului individual de munca.
- in cazul persoanelor care nu au fost selectionate datele cu caracter personal vor fi distruse/sterse imediat dupa incheierea procesului de recrutare si selectie. Totusi, daca societatea considera ca ar putea sa contacteze candidatii pentru o noua selectie in viitor, atunci candidatilor li se va solicita consimtamantul pentru retentia datelor pentru o perioada determinata de maxim 6 luni.

 •  Inexistența unui proces decizional automatizat

Nu luăm decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată a datelor dumneavoastră (inclusiv crearea de profiluri) care să producă efecte juridice cu privire la dumneavoastră sau care să vă afecteze într-un mod similar într-o măsură semnificativă.

 • Drepturile dumneavoastra:

Aveți următoarele drepturi: 

 • Dreptul de acces la date. Aveți dreptul de a obţine accesul la datele privitoare la dumneavoastră  pe care le prelucrăm sau le controlăm sau la copii ale acestora; aveți, de asemenea, dreptul de a obţine de la noi informaţii cu privire la natura, prelucrarea şi divulgarea acestor date.
 • Dreptul la rectificarea datelor. Aveți dreptul de a obţine rectificarea inexactităţilor datelor privitoare la dumneavoastră  pe care le prelucrăm sau le controlăm.
 • Dreptul la ştergerea datelor („dreptul de a fi uitat”). Aveți dreptul de a obţine de la noi ştergerea datelor privitoare la dumneavoastră  pe care le prelucrăm sau le controlăm.
 • Dreptul la restricţionarea prelucrării datelor. Aveți dreptul de a restricţiona prelucrarea datelor privitoare la dumneavoastră  pe care le prelucrăm sau le controlăm.
 •  Dreptul de a obiecta. Aveți dreptul de a obiecta la prelucrarea datelor privitoare la dumneavoastră  de către noi sau în numele nostru.
 •  Dreptul la portabilitatea datelor. Aveți dreptul de a obţine transferul către un alt operator al datelor privitoare la dumneavoastră  pe care le prelucrăm sau le controlăm.
 • Dreptul la retragerea consimţământului. În situaţiile în care prelucrăm datele privitoare la dumneavoastră  în temeiul consimţământului dumneavoastră, aveți dreptul de a vă retrage consimţământul; puteți face aceasta în orice moment, cel puţin la fel de uşor cum ne-ați acordat iniţial consimţământul; retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea prelucrării datelor privitoare la dumneavoastră  pe care am realizat-o înainte de retragere.
 • Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere. Aveți dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră de către noi sau în numele nostru. În România, această autoritate este Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP).
 • Cum vă puteți exercita drepturile

Pentru a exercita unul sau mai multe dintre aceste drepturi sau pentru a adresa orice întrebare despre oricare dintre aceste drepturi sau orice prevedere din această informare sau despre oricare alte aspecte ale prelucrării datelor privitoare la dumneavoastră  de către noi, vă rugăm să utilizați detaliile de contact din secțiunea DATELE NOASTRE DE CONTACT, de mai jos.

 •  Ce semnifică termenii pe care i-am folosit în această notă
 • Autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal: o autoritate publică independentă care, potrivit legii, are atribuţii referitoare la supravegherea respectării legislaţiei protecţiei datelor cu caracter personal. În România, această autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal este Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP).
 • Categorii speciale de date cu caracter personal (date cu caracter personal sensibile/ date sensibile): datele cu caracter personal care: dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice sau apartenența la sindicate; datele genetice; datele biometrice pentru identificarea unică a unei persoane fizice; datele privind sănătatea, viața sexuală sau orientarea sexuală a unei persoane fizice.
 • Date cu caracter personal: orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă (denumită „persoană vizată”). O persoană fizică este identificabilă dacă poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, de exemplu: nume, număr de identificare, date de localizare, identificator online, unul/mai multe elemente specifice, proprii identității fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale a respectivei persoane. Astfel, de exemplu, în noțiunea de date cu caracter personal sunt incluse următoarele: numele și prenumele; adresa de domiciliu sau de reședință; adresa de email; numărul de telefon; codul numeric personal (CNP); serviciile medicale accesate (sunt date sensibile); diagnosticul stabilit (sunt date sensibile); date genetice (sunt date sensibile); date bimoetrice (sunt date sensibile); date de geolocație. Categoriile de date cu caracter personal referitoare la dumneavoastră pe care le prelucrăm sunt enumerate mai sus.
 • Operator: persoana fizică sau juridică care decide de ce (în ce scop) şi cum (prin ce mijloace) sunt prelucrate datele cu caracter personal. Potrivit legii, răspunderea pentru respectarea legislaţiei referitoare la datele cu caracter personal revine în primul rând operatorului. În relația cu dumneavoastră, noi suntem operatorul, iar dumneavoastră sunteți persoana vizată.
 • Persoană împuternicită: orice persoană fizică sau juridică care prelucrează date cu caracter personal în numele operatorului, alta decât angajaţii operatorului 
 • Plangere:De asemenea, potrivit Regulamentului general privind protecția datelor, persoana vizată are dreptul de a depune plângere (art.77) la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, la sediul acesteia din B-dul G-ral Gheorghe Magheru nr. 28 -30, sector1, București, cod poștal 0103336, e-mail: anspdcp@dataprotection.ro  sau de a se adresa justiției (art.79).
 • Persoană vizată: persoana fizică la care se referă (căreia îi „aparțin”) anumite date cu caracter personal. În relația cu noi (operatorul), dumneavoastră sunteți persoana vizată. 
 • Prelucrare a datelor cu caracter personal: orice operațiune/set de operațiuni efectuată/efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea mijloacelor automatizate; de exemplu: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea respectivelor date cu caracter personal/seturi de date cu caracter personal. Acestea sunt doar exemple. Practic, prelucrarea înseamnă orice operaţiune asupra datelor cu caracter personal, indiferent dacă prin mijloace automate sau manuale.
 • Stat terț: un stat din afara Uniunii Europene și a Spațiului Economic European.
 • Datele noastre de contact

Ne puteți contacta folosind datele de mai jos.
Tel/fax: 0236 326 500; 0236 464 630
E-mail: dataprotection@electric-navinstal.ro.